Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

 
ALGEMENE VOORWAARDEN van Ergonomieexpert.nl                                                                  KvK 58.50.90.89
 
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. de verkoper: Cemax4you, v.o.f. met handelsnamen : DeWerkplekSpecialist.nl, Mijnkantoormeubelen.nl, Deinterieurshop.nl; en Ergonomieexpert.nl; B. de koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie
of prestatie verricht.
 
Artikel 2 - Geldigheid
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties door of vanwege de verkoper gedaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 
Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden gedaan onder de voorwaarde ‘zolang de voorraad strekt’. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn vermeld wordt. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in offertes of aanbiedingen van de verkoper voorkomen zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk.
3. De verkoper behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voorop de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de verkoper onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de verkoper ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

Artikel 4 - Overeenkomst

1. De aanbetaling De verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom.
2. Prijswijziging
a. indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst;
b. prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de koper. In dat geval heeft de koper de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst op deze grond te annuleren, onder vergoeding van 30% van het hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
3. Eigendomsvoorbehoud Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
4. Zekerheidstelling bij zakelijke kopers Bij een overeenkomst met een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de verkoper gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.
5. Schadevergoeding bij zakelijke kopers De verkoper is bij de uitvoering van een overeenkomst met een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden, uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.
 
Artikel 5 - Tekortkoming in de nakoming
 
1. Een tekortkoming in de nakoming kan de verkoper niet toegerekend worden indien deze volgens wet, rechtshandeling of in maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan haar kan toegerekend worden.
2. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal de koper schriftelijk aan de verkoper nog gedurende een maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen. Indien bovenbedoelde toestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 
Artikel 6 – Levertijd
 

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. Indien de verkoper alsnog binnen deze termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
4. a. bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de verkoper bij een overeenkomst met een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd;
4. b. bij een overeenkomst met andere kopers is de verkoper ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend (met een maximum van 10% van het orderbedrag).
 
Artikel 7 - Op/aflevering

1. Onder de op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de koper.
2. Goederen worden geleverd door één persoon namens de verkoper. Bij aflevering van het goed of de goederen dient de koper ter plaatse te zorgen voor een til-hulp.
3. Aflevering van het goed of de goederen vindt uitsluitend plaats op de begane grond, en tot een eerste obstakel zoals smalle deuren, gangen, trappen, verdiepingen enzovoort. Elke beschadiging ontstaan door en na een eerste obstakel zijn altijd voor rekening en risico van de koper.
4. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal geschieden, heeft de koper, tenzij anders overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat: - de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; - de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken; - in de ruimte waar gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
5. Indien een takel, een lift of een kraan gebruikt moet worden, wordt bij een overeenkomst door de verkoper en de koper nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, een lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.
6. Indien de koper bij het sluiten van een overeenkomst geen problemen meldt wat betreft het horizontale of verticale transport zijn, indien zich bij de op/aflevering toch problemen voordoen, de extra bezorgkosten, de kosten voor een takel, lift, kraan of 50% annuleringskosten voor rekening van de koper.
7. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
 
Artikel 8 - Vervoer en de vervoerschade
 

1. In de overeenkomst is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet inbegrepen het vervoer van de gekochte goederen door de verkoper, die het risico van beschadiging en verlies draagt. De koper wordt geacht de gekochte goederen zonder vervoerschade te hebben ontvangen indien deze niet nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper binnen een week van het gebrek op de hoogte heeft gesteld, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden.
2. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de verkoper gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient door de koper op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de koper onmiddellijk bij de verkoper hiervan melding te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de koper op het ontvangstbewijs te worden vermeld.
3. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 13 van toepassing.
4. Transportkosten van goederen welke bij aflevering worden geweigerd zijn altijd voor rekening van de koper.

Artikel 9 - Betaling

1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie; betaling netto contant (bij ontvangst goederen: Contante betaling omvat ook beschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van ontvangst van de goederen of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronische betalingen. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 8 dagen na datum factuur. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.
2. Wanneer de factuur na 8 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper verplicht aan de verkoper vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag. Bij buitengerechtelijke invordering is de koper, naast de koopsom en de rente, de daaraan verbonden wettelijke incassokosten verschuldigd.
De gehoudenheid tot betaling volgt uit het enkele feit van de aanschrijving door een derde incasseerder, waaronder een incassobureau, echter slechts indien de koper hiervoor reeds door verkoper tot betaling is gemaand.
3. De verkoper die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
4. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.
 
De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
 
  • Minimumtarief € 40,00
  • 15% over eerste € 2.500,00
  • 10% over volgende € 2.500,00
  • 5% over volgende € 5.000,00
  • 1% over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

Artikel 10 - Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de koper, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper kan bewijzen dat zijn schade groter is, of de koper aannemelijk kan bewijzen dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de koper geschiedt, terwijl de koper er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden.
Indien de goederen bij aflevering door de verkoper worden geweigerd is de koper schadeplichtig voor de totale bezorgkosten van verkoper.

Artikel 11- Opslag van goederen

1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, is de verkoper gerechtigd te handelen:
a. alsof de overeenkomst door de koper is geannuleerd als bedoeld in artikel 10;
b. dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening te brengen;
c. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de koper in opslag houden; indien de te leveren goederen daarna nog niet door de koper zijn afgenomen, te zijner keuze te handelen als sub a. respectievelijk sub b. Handelt de verkoper alsdan zoals in sub a., dan wordt de schadevergoeding van 30% respectievelijk 50% conform artikel 10, verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
2. a. indien de goederen door de koper zijn betaald, zal de verkoper de goederen maximaal drie maanden in opslag houden zonder berekening aan de koper van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
2. b. gaat de koper na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de verkoper gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de koper af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest. Alvorens de verkoper hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemer hiertoe schriftelijk aan de koper mede te delen.
3. Het risico van brand en beschadiging wordt door de verkoper voor zijn rekening door assurantie gedekt.
4. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van €35,-.
 
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
 
1. De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de koper die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
2. De verkoper staat niet in voor gebreken na de aflevering als gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de koper of derden aangebrachte veranderingen.
 
Artikel 13 - Reclame en garantie

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen. Reclames kunnen door de koper bij de verkoper slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. De verkoper verleent voor door hem geleverde goederen garantie aan de koper gedurende een termijn van 6 maanden op gebreken in de constructie, voor zover het betreft gebreken welke bij normaal gebruik aan de dag komen. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de verkoper, zal deze garantie ook gelden voor de koper.
3. Indien de verkoper beslist dat de reclame terecht is, zal hij handelen of conform de eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie of zelf het gebrek herstellen. De koper moet hiertoe de gelegenheid geven.
4. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik van geleverde goederen. Hieronder wordt o.a. verstaan: geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte.
5. Wanneer een koper bij het betrekken van nieuwbouwobjecten tegen het advies van de verkoper in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke reclame hierop uitgesloten. 6. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor meubelen en woningtextiel sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan verkleuring van hout, textiel of vezelstoffen, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welk volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan een koper het recht ontlenen op vervanging, herstel en/of schadevergoeding.
7. Showroommodellen en partijgoederen worden uitdrukkelijk geleverd zonder garantie, gezien het eenmalige karakter van deze goederen is garantie hierop niet mogelijk en wordt eke aansprakelijkheid en garantie uitdrukkelijk uitgesloten. De koper is gehouden deze goederen voor aankoop/aflevering grondig te controleren op gebreken of beschadigingen.

Artikel 15 - Voorrijkosten

De verkoper is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, ook bij het verlenen van service, mits dit vooraf aan de koper bekend is gemaakt.

Artikel 16 - Geschillen

In geval van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd.
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies